NOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

 

Na przełomie maja i czerwca 2014 rozporządzenie 305/2011 zyskało uaktualnione między innymi rozporządzeniem delegowanym 574/2014, dotyczącym dokumentu: „Deklaracja Właściwości Użytkowych”:

  • Commission Delegated Regulation (EU) No 574/2014 of 21 February 2014 amending Annex III to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council on the model to be used for drawing up a declaration of performance on construction products
  • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Od czerwca stosowanie nowego wzoru jest obligatoryjne. Deklaracje właściwości użytkowych wystawione wcześniej nie muszą być zmieniane.

Dla www.CE-budownictwo.pl M.B.