Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla rozporządzenia 305/2011. Wykaz norm dla CPR z 13 lutego 2015:

  • Commission communication in the framework of the implementation of Regulation (EU) No 305/ 2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC (Publication of titles and references of harmonised standards under Union harmonisation legislation) The provisions of Regulation (EU) No 305/2011 prevail over any conflicting provisions in the harmonised standards
  • Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) Przepisy rozporządzenia (UE) nr 305/2011 są nadrzędne wobec wszelkich sprzecznych przepisów zharmonizowanych norm (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 054/02)

wniósł zmiany w następujących normach zharmonizowanych.

  • EN 12326-1:2014 (new) Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding - Part 1: Specifications for slate and carbonate slate
  • EN 12326-1:2014 Łupek i inne wyroby z kamienia naturalnego do zakładkowych pokryć dachowych i okładzin ściennych – Część 1: Wymagania dotyczące łupków i płytek węglanowo-łupkowych

 

  • EN 13950:2014 (new) Gypsum board thermal/acoustic insulation composite panels - Definitions, requirements and test methods
  • EN 13950:2014 Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej – Definicje, wymagania i metody badań

 

  • EN 14190:2014 (new) Gypsum board products from reprocessing - Definitions, requirements and test methods
  • EN 14190:2014 Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań

 

Żadna z norm nie jest przepisem zupełnie nowym, tylko stanowi kontynuację wcześniejszych edycji norm.

dla CE-budownictwo.pl Jerzy Aleksander