Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR z dnia 10 lipca 2015

  • 305/2011 - Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
  • 305/2011 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Nowy wykaz:

  • Commission communication in the framework of the implementation of Regulation (EU) No 305/ 2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
  • Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG

Zupełnie nowe normy:

  • EN 16034:2014 Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows - Product standard, performance characteristics - Fire resisting and/or smoke control characteristics
  • EN 16034:2014 Drzwi, bramy i okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

Pozostałe normy zostały tylko odświeżone.

CPR  wykaz norm zharonizowanych z 10 lipca  2015 CPR wykaz norm zharonizowanych z 10 lipca 2015

Pobierz aktualny wykaz norm zharmonizowanych - >>> Normy zharmonizowane 10_07_2015

Dla CE-Budownictwo.pl Marcin Cz.