W dniu 10 lipca 2015 pojawił się nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR - ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG:

 • Commission communication in the framework of the implementation of Regulation (EU) No 305/ 2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC (Publication of titles and references of harmonised standards under Union harmonisation legislation) (Text with EEA relevance) (2015/C 226/04)
 • Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 226/04)

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR 305/2011

 wykaz norm zharmonizowanych CPR 20150710

Nowy wykaz zawiera następujące nowe normy zharmonizowane:

 • EN 13162:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products - Specification
 • EN 13162:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
 
 • EN 13163:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings - Factory made expanded polystyrene (EPS) products - Specification
 • EN 13163:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
 
 • EN 13164:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings - Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products - Specification
 • EN 13164:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
 
 • EN 13165:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid polyurethane foam (PU) products - Specification
 • EN 13165:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
 
 • EN 13166:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings - Factory made phenolic foam (PF) products - Specification
 • EN 13166:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
 
 • EN 13167:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings - Factory made cellular glass (CG) products - Specification
 • EN 13167:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
 
 • EN 13168:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings - Factory made wood wool (WW) products - Specification
 • EN 13168:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
 
 • EN 13169:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings - Factory made expanded perlite board (EPB) products - Specification
 • EN 13169:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z arkuszy z perlitu ekspandowanego (EPB) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
 
 • EN 13170:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings - Factory made products of expanded cork (ICB) - Specification
 • EN 13170:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z korka ekspandowanego (ICB) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
 
 • EN 13171:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings - Factory made wood fibre (WF) products - Specification
 • EN 13171:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
 
 • EN 15814:2011+A2:2014 (new) Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing - Definitions and requirements
 • EN 15814:2011+A2:2014 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej – Definicje i wymagania
 
 • EN 16034:2014 (new) Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows - Product standard, performance characteristics - Fire resisting and/or smoke control characteristic
 • EN 16034:2014 Drzwi, bramy i okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności
 
 • EN 16069:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings - Factory made products of polyethylene foam (PEF) - Specification
 • EN 16069:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
 
 • EN 16153:2013+A1:2015 (new) Light transmitting flat multiwall  polycarbonate (PC) sheets for internal and external use in roofs, walls and ceilings - Requirements and test methods
 • EN 16153:2013+A1:2015 Przewodzące światło wielowarstwowe płaskie płyty poliwęglanowe (PC) dla wewnętrznych i zewnętrznych dachów, ścian i sufitów – Wymagania i metody badań
 
 • EN 50575:2014 (new) Power, control and communication cables - Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements
 • EN 50575:2014 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne – Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej
  Dla www.CE-Budownictwo.pl Szymon Maliński CE-Polska