Nowy wykaz norm zharmonizowanych CPR 305/2011

W dniu 13 listopada 2015 został wydany nowy wykaz norm zharmonizowanych CPR dla rozporządzenia budowlanego CPR 305/2011:

 • Commission communication in the framework of the implementation of Regulation (EU) No 305/ 2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC (Publication of titles and references of harmonised standards under Union harmonisation legislation) (Text with EEA relevance) (2015/C 378/03)
 • Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 378/03)

Nowy wykaz norm zharmonizowanych CPR, wprowadził następujące normy:

 • EN 442-1:2014 (new) Radiators and convectors - Part 1: Technical specifications and requirements
 • EN 442-1:2014 Grzejniki i konwektory – Część 1: Wymagania i warunki techniczne
 • EN 1013:2012+A1:2014 (new) Light transmitting single skin profiled plastics sheets for internal and external roofs, walls and ceilings - Requirements and test methods
 • EN 1013:2012+A1:2014 Profilowane płyty z tworzywa sztucznego przepuszczające światło do jednowarstwowych pokryć dachowych, ścian i sufitów – Wymagania i metody badań
 • EN 13986:2004+A1:2015 (new) Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking
 • EN 13986:2004+A1:2015 Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie – Właściwości, ocena zgodności i znakowanie
 • EN 15274:2015 (new) General purpose adhesives for structural assembly - Requirements and test methods
 • EN 15274:2015 Kleje ogólnego przeznaczenia do połączeń konstrukcyjnych – Wymagania i metody badań
 • EN 15275:2015 (new) Structural adhesives - Characterisation of anaerobic adhesives for co-axial metallic assembly in building and civil engineering structures
 • EN 15275:2015 Kleje do połączeńkonstrukcyjnych – Charakterystyka klejów anaerobowych do współosiowych połączeń metalowych stosowanych w konstrukcjach budowlanych oraz wykorzystywanych w inżynierii lądowej i wodnej
 • EN 15743:2010+A1:2015 (new) Supersulfated cement - Composition, specifications and conformity criteria
 • EN 15743:2010+A1:2015 Cement supersiarczanowy – Skład, wymagania i kryteria zgodności

Zmiany dotyczą także normy

 • EN 16034:2014 Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows — Product standard, performance characteristics — Fire resisting and/or smoke control characteristics
 • EN 16034:2014 Drzwi, bramy i okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

dotyczą one przesunięcia daty jej obowiązywania z 1.12.2015 na 1.09.2016.

Więcej informacji +48 61 830 81 81

dla CE-Budownictwo.pl M.G.