Krajowa Informacja o Znaku CE

KRAJOWA INFORMACJA O ZNAKU CE i ZNAKU BUDOWLANYM B

Poniżej znajduje się pełna informacja o polskim odział Europejskiego Punktu Konsultacyjnego w sprawach dyrektyw Nowego Podejścia, oznaczenia CE i znaku budowlanego B. Jeśli masz pytania w sprawach CE skorzystaj z niżej wymienionego numeru telefonu:

 

kontakt:

          telefon: + 48 61 830 81 81 (koszt zwykłego połączenia lokalnego)

          godziny pracy: 9 - 16

          poniedziałek - piątek

Krajowa Informacja o Znaku CE

 

Kontaktując się z nami dowiesz się więcej o pojęciach takich jak: deklaracja właściwości użytkowych, DWU, DoP, rozporządzenie 305/2011, dyrektywa budowlana 89/106/EWG (przepis wygasły, informacje o okresach przejściowych i kontynuacji w innych aktach prawnych), deklaracja zgodności WE, krajowa deklaracja zgodności, znak CE, znak B, znak budowlany B, dyrektywy Nowego Podejścia, prawo budowlane, normy zharmonizowane, normy krajowe, normy europejskie, normy PKN, Jednostki Notyfikowene, JOT - Jednostki Oceny technicznej, laboratoria kompetentne, laboratoria notyfikowane, aprobaty techniczne, ETA - europejskie aprobaty techniczne (pojęcie wycofane, dotyczy okresów przejściowych), europejskie oceny techniczne.


Europejski Punkt Konsultacyjny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej występujący pod nazwą KRAJOWA INFORMACJA O ZNAKU CE I ZNAKU BUDOWLANYM B jest utrzymywany przez CENTRUM CERTYFIKACJI CE - Polska (lider doradztwa, szkoleń i kompleksowych wdrożeń oznakowania CE i znaku budowlanego B kontakt: www.ce-polska.pl). Wyżej wskazana infolinia informacyjna jest dostępna dla petentów w dni robocze w godzinach od 8-16. Obsługa językowa: język polski oraz język angielski. Odpowiedzi w tematach związanych z dyrektywami Nowego Podejścia udzielane są bezpłatnie. Użytkownik infolinii ponosi jedynie koszt zwykłego połączenia krajowego. Centrum Certyfikacji CE - Polska zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi bez podania przyczyny.


Krajowa Informacja o Znaku CE i Znaku Budowlanym B obsługiwana jest przez doświadczonych konsultantów, pracujących co najmniej 5 lat w branżach certyfikacyjnych związanych z oznakowaniem CE, realizujących na co dzień procesy oceny zgodności (kompleksowe wdrożenie oznakowania CE, kompleksowe wdrożenia znaku budowlanego B) w najbardziej renomowanych europejskich placówkach (między innymi w CE - Polska.


Jeśli masz problemy techniczne ze stroną www.CE-budownictwo.pl lub z infolinia informacyjną skontaktuj się z nami info@znak-CE.pl