Jak rozpoznać czy coś jest wyrobem budowlanym, to wcale nie takie łatwe. Dlaczego ? Definicja zawarta w:

  • 305/2011Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
  • 305/2011Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

 

w art.2 pkt 1 mówi, że:

„wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych".

 

Wyżej zacytowany fragment przepisu, bez zrozumienia dalszej części rozporządzenia CPR daje mylny pogląd na temat podlegania wszystkich wyrobów trwale wbudowanych w obiektach budowlanych. Klasyfikacja wyrobów budowlanych jest złożona i większość ludzi, którzy profesjonalnie nie zajmują się oznaczeniem CE wpada w pułapkę wyżej wymienionej definicji.

 

Wyżej wymieniony artykuł doprecyzowany jest w art.3 pkt 1 rozporządzenia CPR, który precyzuję sprawę podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych, który brzmi:

"Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych przedstawione w załączniku I są podstawą opracowania mandatów na opracowanie norm i zharmonizowanych specyfikacji technicznych."

 

Tym samym informujemy, że wyrobami budowlanymi są wyroby zawarte w mandatach UE.

 

Więcej informacji polecamy - www.znak-ce.pl

 

dla CE-budownictwo.pl przygotował Szymon Maliński