Stwierdzenie konieczności oznakowania wyrobów znakiem CE lub znakiem budowlanym B jest zadaniem bardzo trudnym. Pierwszy problem to zidentyfikowanie czy wyrób w ogóle jest wyrobem budowlanym w myśl przepisów:

  • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

i czy został wymieniony w mandatach UE.

Jeśli wyrób podlega pod mandaty, wtedy na pewno musi zostać oznakowany oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B.

Kiedy oznakowujemy wyrób znakiem CE i wystawiamy dokument o nazwie deklaracja właściwości użytkowych ?

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) może być wystawiona wtedy, kiedy wyrób jest zgodny z normą zharmonizowaną (wykaz norm zharmonizowanych - KLIKNIJ) lub kiedy wystawiono na wyrób EOT - europejską ocenę techniczną.

Kiedy oznakowujemy wyrób znakiem B i wystawiamy krajową deklarację zgodności ?

Krajowa deklaracja zgodności może być wystawiona wtedy, kiedy wyrób jest zgodny z normą krajową (norma nie może mieć statusu normy wycofanej - normy dostępne w Polskim Komitecie Normalizacyjnym www.PKN.pl) lub z Krajową Aprobatą Techniczną.

Deklaracja właściwości użytkowych czy krajowa deklaracja zgodności ? Deklaracja właściwości użytkowych czy krajowa deklaracja zgodności ?

W przypadku pytań dotyczących oznakowania CE, można skorzystać z BEZPŁATNEJ INFOLINII (koszt zwykłego połączenia krajowego - informacje szczegółowe u Twojego operatora)

Więcej o znaku CE i B, dokumencie takim jak: deklaracja właściwości użytkowych oraz krajowa deklaracja zgodności, o rozporządzenie CPR (rozporządzenie 305/2011) oraz innych przepisach związanych z procedurą oceny zgodności, dowiecie się Państwo na szkoleniach dotyczących znaku CE i B - KLIKNIJ

Dla www.CE-Budownictwo.pl Anna Klepacka - doradca CE / B